NIGHTHAWK AMBASSADOR

Natthauken IL

NightHawk er et o-løp som er eid av idrettslaget Natthauken IL. Natthauken IL sitt formål er å arrangere NightHawk med hjelp av idrettslagets medlemmer og andre o-klubber. Overskuddet går til arrangørklubber, veldedige formål i o-idretten og videre drift av NightHawk. For å øke antall deltagere i arrangementet trenger vi NightHawk ambassadører.

NightHawk Ambassador

NightHawk Ambassador er NightHawk sitt program for frivillige. Alle NightHawk ambassadører vil få gratis medlemskap i vårt idrettslag Natthauken IL. Som ambassadør bidrar du til gjennomføringen av NightHawk på den måten som passer deg best. Noen jobber dugnad hele året, andre jobber dugnad kun under arrangementet, enkelte løser en enkelt oppgave og noen løper orientering på et av våre stafettlag. Den som bidrar vil få igjen for dette i form av forskjellige goder som gratis tøy, sko, utstyr, dekning av løpskostnader og lønn.

Bli NightHawk Ambassador

Har du lyst til å bli en NightHawk ambassadør sender du en e-post til Natthauken@gmail.com med en kort tekst om deg selv samt hva du ønsker å bidra med.

Stillingsannonser for nordmenn, svensker og dansker vil bli publisert her

 

Natthauken IL

Nighthawk is an orienteering event that’s owned by the sports organization Natthauken IL. The main objective for Natthauken IL is to organize the event Nighthawk with the help of the members of the sports organization and other o-clubs. The profit from the event goes to o-clubs, o-charity purposes and future organization of NightHawk. To increase the number of participants at the event we need NightHawk ambassadors.

NightHawk Ambassador

Nighthawk Ambassador is NightHawks programme for volunteers. All NightHawk Ambassadors will be given a free membership in our sportsclub Natthauken IL. As an ambassador you will help NightHawk organization the way that suits you the best. Some work the whole year, others only during the event days, experts may solve only one task, and some will run orienteering at our relay team. Those who are volunteers will be given different rewards such as free shoes, clothing, equipment, coverage of expenses and salary.

Become an NightHawk Ambassador

If you want to join our team send an e-mail to Natthauken@gmail.com with a short story about yourself and what you want to do.

English job advertisement for non-Norwegian, Swedish and Danish speaking people will be published here