Teknisk manual

DOMMEREN SOM VEILEDER FOR UTØVERE 10-12 ÅR

Friidrettens konkurranseregler er laget med tanke på voksne utøvere, og skal ikke overføres i streng form til konkurranser for barn 10-12 år.

Praktiseringen av regelverket for barn skal være romslig og rettferdig slik at barna opplever mestringsglede og har det moro på friidrettsbanen.

Øvelsesleder/dommer for barn skal være mer veiledende enn dømmende i forhold til friidrettens regler.

Ingen utøver i denne aldersgruppen skal utelukkes fra deltakelse, bli diskvalifisert eller ikke få godkjent resultat som følge av regelbrudd.  Dersom barn som er 12 år og yngre ikke utfører øvelsen riktig, bør de veiledes og få nytt forsøk slik at de oppnår et gyldig resultat.

STARTLISTER OG ORIGINALE RESULTATLISTER

Startlistene hentes av øvelsesleder på stevnekontoret, og resultatlisten leveres tilbake dit straks øvelsen er ferdig og resultatene er ført inn.  Signer og notér NÅR øvelsen var ferdig.

RESULTATREGISTRERING

Løp

Løpsresultatene registreres direkte på data via Finish Lynx/Fri-res.

Tekniske øvelser

Øvelsesleder/dommer sier resultatet, samtidig som han noterer dette på startkort. Føring av resultater i tekniske øvelser: 0=gyldig forsøk, x=ugyldig forsøk, -=utøveren har stått over forsøket

Lengde/tresteg/kule

Direkteregistrering på banen. Øvelsesleder/dommer sier resultatet, samtidig som han noterer det på startkort på banen. Dataansvarlig er plassert på øvelsesstedet og taster inn resultatet, og
gjentar dette for kontroll.

Høyde/Stav

Høyde/stav har ikke direkteregistrering. Dommer registrerer resultat på startkort på banen.

Finaler i tekniske øvelser

For 13 år og eldre gjennomføres finale omgang.

Etter tre forsøk skriver data-ansvarlig ut sortert finaleliste for de åtte beste. Denne gis til dommer av data-ansvarlig før de siste omgangene. Leder for øvelsen
bes kontrollere at finalelisten stemmer med egne noteringer.

NB! Hvis det er åtte utøvere eller færre i klassen, skal alle ha seks forsøk, også utøvere uten gyldig resultat etter tre forsøk.

ADVARSEL/DISKVALIFIKASJON

Ved usportslig eller ukorrekt oppførsel kan overdommer gi en utøver advarsel (gult kort) eller utvise en utøver (rødt kort). Advarsel og diskvalifikasjon skal rapporteres til stevnekontoret og til øvrige overdommere, og skal avmerkes i resultatlisten.

ØVELSESKOLLISJON

Tidsskjemaet er satt opp med sikte på å unngå kollisjoner, men dersom dette likevel inntreffer, gjelder følgende:

Øvelsesleder forsøker å tilpasse avviklingen slik at ulempene blir minst mulig for deltakerne. Men:

Løp må prioriteres.
Utøverne må melde fra til øvelsesleder, og avtale hvordan tilpassing skal skje (stå over, ta forsøk tidligere/senere i omgangen)

MATERIELLANSVARLIG

Materiellansvarlig har tilholdssted på lageret under hovedtribunen.  Alt teknisk utstyr skal hentes og leveres tilbake av øvelsesleder, hvis ikke annet er avtalt med materiellansvarlig.

L Ø P

NULL-TEST AV EL-TIDS-ANLEGGENE: En Null-test (R165.14, R165.19) av elektronisk tidtakingsystem skal gjennom-føres for hver gang systemet tas i bruk for hvert stevne eller har vært flyttet.  Stevnelder eller øvelsesleder har sammen med leder el-tid ansvar for at testen gjennomføres.

HOPP

Det skal ikke foretas omhopp for å kåre en vinner hvis to eller flere utøvere har likt resultat til slutt.

Høyde/stav

NB: Hvis én utøver er alene igjen i sin klasse (har vunnet), kan utøveren selv bestemme neste høyde. Dette skal ikke påvirke de andre utøvernes rett til å hoppe på forutbestemte høyder, dersom flere klasser hopper sammen.

Begynnerhøyde i høyde/stav avklares med dommer. Hopphøyden flyttes opp 5cm av gangen i høyde.

Lengde/tresteg

Grop 1:  er på bortre langside – nærmest 200m starten.
Grop 2 :  er på bortre langside – nærmest 300m starten.

Aldersgruppe
10-12 år Satssone 50cm før satslinjen.  Alle får 3 hopp.  Ingen finaleomgang.
13 år Satssone 50cm før satslinjen. Alle får 3 hopp.  De åtte beste får deretter 3 nye hopp. De tre første hoppene er også tellende.
14 år og eldre Alle får 3 hopp.  De åtte beste får deretter 3 nye hopp. De tre første hoppene er også tellende.

Hvis stor deltakelse i lengde kan klassene bli delt inn i puljer.  De åtte beste etter tre omganger, uavhengig av puljer, vil da gå til finalen hvor de får tre nye hopp.

KAST

Alle kast skal måles.

FØRSTEHJELP

Det vil være lege til stede under lekene. Er det behov for førstehjelp på banen, må øvelsesleder sørge for at hjelp blir tilkalt. Ved hvert øvelsessted vil det være litt førstehjelpsutstyr som plaster,  isposer og tape