Teknisk manual

GENERELL INFORMASJON

DOMMEREN SOM VEILEDER – FOR UTØVERE 10-12 ÅR

Friidrettens konkurranseregler er laget med tanke på voksne utøvere, og skal ikke overføres i streng form til konkurranser for barn 10-12 år.

Praktiseringen av regelverket for barn skal være romslig og rettferdig slik at barna opplever mestringsglede og har det moro på friidrettsbanen.

Øvelsesleder/dommer for barn skal være mer veiledende enn dømmende i forhold til friidrettens regler.

Ingen utøver i denne aldersgruppen skal utelukkes fra deltakelse, bli diskvalifisert eller ikke få godkjent resultat som følge av regelbrudd.  Dersom barn som er 12 år og yngre ikke utfører øvelsen riktig, bør de veiledes og få nytt forsøk slik at de oppnår et gyldig resultat.

STARTLISTER OG ORIGINALE RESULTATLISTER

Startlistene hentes av øvelsesleder på stevnekontoret, og resultatlisten leveres tilbake dit straks øvelsen er ferdig og resultatene er ført inn.  Notér NÅR øvelsen var ferdig.

RESULTATREGISTRERING

Løp: Løpsresultatene registreres direkte på data.

Hopp/kast: Øvelsesleder/dommer utstyres med telefon og har direkte kontakt med dataansvarlig for øvelsen.  Øvelsesleder/dommer sier resultat og vind, samtidig som han noterer resultat og vind på startlisten ute på banen.  Dataansvarlig taster inn resultat og vind, og gjentar dette for kontroll.  Etter 3 forsøk skrives ut sortert resultatliste som bringes ut på banen før de siste omgangene.  Leder for øvelsen bes kontrollere at listen stemmer med egne noteringer. NB! Hvis det er 8 utøvere eller færre i klassen, skal alle ha 6 forsøk, også utøvere uten gyldig resultat etter 3 forsøk. (Gjelder 13 år og eldre). Kastbanen og høyde/stav har ikke telefonkontakt.

Føring av resultater i tekniske øvelser: 0=gyldig forsøk, x=ugyldig forsøk, -=utøveren har stått over forsøket.

ADVARSEL/DISKVALIFIKASJON

Ved usportslig eller ukorrekt oppførsel kan overdommer gi en utøver advarsel (gult kort) eller utvise en utøver (rødt kort). Advarsel og diskvalifikasjon skal rapporteres til stevnekontoret og til øvrige overdommere, og skal avmerkes i resultatlisten.

ØVELSESKOLLISJON

Tidsskjemaet er satt opp med sikte på å unngå kollisjoner, men dersom dette likevel inntreffer, gjelder følgende:

Øvelsesleder forsøker å tilpasse avviklingen slik at ulempene blir minst mulig for deltakerne. Men:

  • Løp må prioriteres.
  • Utøverne må melde fra til øvelsesleder, og avtale hvordan tilpassing skal skje (stå over, ta forsøk tidligere/senere i omgangen)

 MATERIELLANSVARLIG

Materiellansvarlig har tilholdssted på lageret under hovedtribunen.  Alt teknisk utstyr skal hentes og leveres tilbake av øvelsesleder, hvis ikke annet er avtalt med materiellansvarlig.

L Ø P

NULL-TEST AV EL-TIDS-ANLEGGENE

En Null-test (R165.14, R165.19) av elektronisk tidtakingsystem skal gjennom-føres for hver gang systemet tas i bruk for hvert stevne eller har vært flyttet.  Stevnelder eller øvelsesleder har sammen med leder el-tid ansvar for at testen gjennomføres.

STAFETTER

4x60m (10-12 år og 13-14 år)

Alle etappene går i delte baner.

Akselerasjons- og vekslingsfelt 4x60m.Vekslingsfeltet skal være 20 m langt, 10 m på hver side av midtstreken i vekslingsfeltet. Løperne på 2., 3. og 4. etappe kan benytte 10 m akselerasjonsfelt foran vekslingsfeltet. Løperen kan starte innenfor akselerasjonsfeltet, men overlevering av pinnen må foregå innenfor vekslingsfeltet.

Om pinnen mistes, må den tas opp igjen av den som mistet den. Løperen som henter pinnen, kan forlate løpebanen for å hente pinnen, men må ikke hindre andre løpere. Var ikke vekslingen fullført, må den (deretter) skje innenfor vekslingsfeltet på vanlig måte.

KAPPGANG

Distansen for 11-14 år i Oslo Sportslager Tyrvinglekene er 1000 meter.

DØMMING

Tilsnakk

Utøvere tilsnakkes når deres teknikk er i ferd med ikke lenger å være i overens-stemmelse med pkt 1.

Advarsel

Når en dommer observerer at en utøver ikke lenger har en teknikk som overens-stemmer med pkt. 1 ved at utøveren synlig har mistet kontakt med bakken eller ikke har et rett kne under konkurranse vil vedkommende sende en advarsel til dommerlederen for kappgangkonkurransen.

Diskvalifikasjon

Når tre advarsler fra tre forskjellige dommere har blitt sendt til dommer-lederen på samme utøver, er utøveren diskvalifisert og skal meddeles dette av dommerlederen ved at utøveren vises et rødt skilt.

NB! I Oslo Sportslager Tyrvinglekene vil det i stedet for diskvalifikasjon som regelverket tilsier, bli gitt 30 sekunder tillegg i tid for hver advarsel.

HOPP

Det skal ikke foretas omhopp for å kåre en vinner hvis to eller flere utøvere har likt resultat til slutt.

NB: Hvis én utøver er alene igjen i sin klasse (har vunnet), kan utøveren selv bestemme neste høyde. Dette skal ikke påvirke de andre utøvernes rett til å hoppe på forutbestemte høyder, dersom flere klasser hopper sammen.

Lengde/tresteg

  • Grop 1:  er på bortre langside – nærmest 200m starten.
  • Grop 2 :  er på bortre langside – nærmest 300m starten.
Aldersgruppe
10-12 år Satssone 50cm før satslinjen.  Alle får 3 hopp.  Ingen finaleomgang.
13 år Satssone 50cm før satslinjen. Alle får 3 hopp.  De åtte beste får deretter 3 nye hopp. De tre første hoppene er også tellende.
14 år og eldre Alle får 3 hopp.  De åtte beste får deretter 3 nye hopp. De tre første hoppene er også tellende.

Hvis stor deltakelse i lengde kan klassene bli delt inn i puljer.  De åtte beste etter tre omganger, uavhengig av puljer, vil da gå til finalen hvor de får tre nye hopp.

KAST

KAST

MÅLING AV KAST

Alle kast skal måles, unntatt liten ball der kastmerker benyttes og kun lengste kast måles.

Kastmerker kan og brukes i diskos/slegge. Men da skal kastene måles etter hver omgang.